Osvěta magie a čarodějnictví v moderní době

Interview with Fera the wolf witch! What is Lupus Divine? (EN + CZ)

1) What the magick path do you practice? / Jaký směr magie praktikuješ?

EN: I am the founder of Lupus Divine, the Wolf Cult. For my witchcraft I follow the wheel of the pagan year and the cycles of nature, but the divine wolves, present in every age, religion and spiritual current, are my pantheon.

Behind my personal cult there are years and years of historical, anthropological, artistic, mythological studies.

A complex study since we are talking about drawing from multiple cultures and from different eras: from the Paleolithic to today, in every folklore and history of the world, both in Europe, Africa, the Middle East, Asia and Americas.

The figure of the divine wolf is always present.
(Hence the name „Lupus Divine“)

I finance my research by creating tools, amulets, feral fetishes, dedicated to the wolf and other canids, to sensitize people to my totem and to „complete“ those who already have a connection with it.

 

CZ: Jsem zakladatelka Lupus Divine, smečky vlčího kultu. Ohledně čarodějnictví následuji Kolo roku a cykly přírody. Ale Lupus Divine jsou přítomní vždy a jsou mým pantheonem.

Poznámka: Lupus Divine by se dalo přeložit jako božští vlci.

Za mým osobním pojetí kultu jsou roky a roky historických, antropologických, uměleckých, mytologických studií.

Složitá studie různých kultur a různých období: od paleolitu až po dnešek, v každém folklóru a historii světa, v Evropě, Africe, na Středním východě, v Asii a Americe.

Postava božského vlka je vždy přítomná.

Financuji svůj výzkum vytvářením pomůcek, amuletů, divokých fetišů věnovaných vlkům a dalším psům, seznamuji lidi s mým totemem a zdokonaluji ty, kteří s ním spojení už mají.

2) When and how did you find, that you have a wolf soul? / Kdy a jak jsi zjistila, že máš vlčí duši?

EN: I’ve probably always known. Since I was a child, I did strange things or tried to sneak away through the woods, to stay in peace, to clean them from man’s dirt, to explore and look for wolves and other animals. But children don’t ask questions, everything is natural for them. When I was 8 years old, I said to my mom, „When I die give me feed to the wolves, so I will go home.“ Let’s say it was clear years later.

 

CZ: Nejspíš jsem to vždy věděla. Když jsem byla malá, tak jsem dělala divné věci nebo jsem se snažila proniknout lesem, zůstat v klidu a prozkoumávat a hledat vlky či jiná zvířata. Děti se neptají, všechno je pro ně přirozené. Když mi bylo 8 let, řekla jsem své mamce: „Až umřu, dejte mě jako krmení vlkům, tak půjdu domů.“ Řekněme, že to bylo jasné o pár let později.

 

 

3) Do you know more people with wolf (or other animal) soul? / Znáš více lidí s vlčí (nebo s jinou zvířecí) duší?

EN: Probably yes, but I never trust what people say. I don’t believe in anything, not even the most exceptional event, until I have 100 % concrete evidence.

I believe that when working in the esoteric field one must always be skeptical, until the absolute proof of the truth, otherwise one loses contact with what is real and what we would like it to be. A good dose of skepticism helps us grow and always look for evidence of the truth.

 

CZ: Pravděpodobně ano, ale nikdy úplně nevěřím tomu, co lidé říkají. Nevěřím na nic, dokonce ani na výjimečnou událost, pokud to nemám podložené 100 % konkrétním důkazem.

Věřím, že při práci ohledně esoteriky musí být člověk vždy alespoň trochu skeptický, až do absolutního důkazu pravdy, jinak ztratí kontakt s tím, co je skutečné a co bychom chtěli. Dobrá dávka skepticismu nám pomáhá růst a vždy hledat důkaz pravdy.

 

4) Is your wolf soul cub or adult animal (and male or female)? / Je tvá vlčí duše vlče nebo dospělý jedinec (a vlk nebo vlčice)?

EN: I don’t like to talk about my wolf soul, I can only say that it is something very ancient, not old, ancient. When I talk about it I always use the female, perhaps because I’m conditioned by the state of my current body.

And because I love being a woman, I live my femininity in a very sacred and peaceful way.

 

CZ: Nerada mluvím o své vlčí duši, mohu jen říci, že je to něco velmi starodávného, ne starého, starodávného. Když o tom mluvím, vždy používám ženu, snad proto, že jsem ovlivněná stavem mého současného těla.

A protože milují být ženou, tak žiji s svou ženskostí velmi posvátným a pokojným způsobem.

 

5) How do you know, that a wolf soul is real (and not your another personality)? / Jak víš, že je tvá vlčí duše reálná (a není to tvá druhá osobnost)?

EN: It all became real and took shape when a medium approached me to warn me, a perfect stranger who told me things that nobody knew.

From there I made regressions and I understood that the dreams I had always had were not dreams but memories.

 

CZ: Vše se vyjasnilo v době, kdy se mně přišlo médium a seznámil mě s novými věcmi.

Odtud jsem udělala regrese a pochopila jsem, že sny, které jsem vždy měla, tak nebyly sny, ale vzpomínky.

 

 

  • How does your wolf soul express themselves in your daily life? / Jak využíváš vlčí duše v tvém životě?

EN: I study shamanism.

This makes me feel at peace with me and my birth totem. It helps me understand and express myself.

I express myself through my art, giving a piece of sacredness towards to my totem in every creation I make. In the hope that those who „adopt“ them can make us a right path. For now I have always had positive feedback and extraordinary stories, this makes me really proud.

 

CZ: Studuji šamanství.

Díky tomu se cítím být v míru jak sama se sebou, tak i s mým narozením. Pomáhá k pochopení a k vyjádření se.

Vyjadřuji se svým uměním a do všech mých výtvorů dávám kus posvátnosti svému totemu. V naději, že ti, kdo je „adoptují“, jim pomohou určit správnou cestou. Prozatím jsem vždy měla jen pozitivní zpětnou vazbu a mimořádné příběhy, a na toto jsem patřičně hrdá.

 

6) Do you perceive the wolf soul about sexuality? / Vnímáš vlka i ohledně sexuality?

EN: Sure. Everytime. This is me.

CZ: Určitě. Pokaždé. Jsem to já.

7) How do you feel in cities between more peole? / Jak se cítíš ve městech mezi spoustou lidí?

EN: In my studies I have known the sacredness of the ritual mask. This allowed me to do a reverse process: wear a mask at work and the public. The wolf teaches you discipline, knowing how to behave in every situation to survive and reap the best. Of course, there are days that I have a lot of intolerance towards ordinary people and cities.

I feel like I’m always melanconic for a lost time.

So I take refuge in my lair with my family (the wolfpack that I choose) or go to the woods to tidy up ideas.

 

CZ: Ve svých studiích jsem poznala posvátnost rituální masky. To mi umožnilo udělat opačný proces: nosit masku při práci a na veřejnosti. Vlk vás naučí disciplíně, ví, jak se chovat v každé situaci, aby přežil a sklízel to nejlepší. Samozřejmě jsou dny, kdy mám spoustu nesnášenlivosti vůči obyčejným lidem a městům.

Mám pocit, že jsem ztracený melancholik.

Takže se uchýlím do svého doupěte se svou rodinou (vlčí smečkou) nebo jdu do lesa, abych byla více v klidu.

 

8) Can you distinguish the wolf and your emotions or not? / Dokážeš rozlišit vlčí emoce?

EN: Sure. Especially during rituals. For the rest of the time I live in quiet harmony with every part of my essence.

CZ: Určitě. Obzvláště během rituálů. Po zbytek času žiji v tiché harmonii s každou částí mé podstaty.

9) Are existist some packs with wolf people? Not RPG, but real like a therian packs. / Existují smečky lidí, kteří v sobě mají mají vlka? Ne RPG, ale reálné smečky therianů.

EN: I hope they exist. It would be nice. Personally I have met many people passionate about wolves, people with affinity for the wolf and who have chosen his totem in life.

And many clowns disguised as wolves who have played too much D’n’D or watched teenage girlish movie like „Twilight“.

You have no idea how many emails I get with „hello, I’m a werewolf“ …Wtf???  It’s so annoying.

Do not misunderstand, there is nothing wrong with adoring the wolf, choosing his totem and devoting himself to a wolves divinity, indeed.

With my project I would like many more people to feel at home, discovering a howling part in each of them, learning the beauty of the magic of the wolf. By choice.

But, as I said before, we must know each other and be honest with ourselves if we want to evolve: distinguish reality from what we would like to be real.

 

CZ: Doufám, že existují. Bylo by to hezké. Osobně jsem potkala mnoho lidí, kteří jsou vlčími nadšenci, jsou s vlky spříznění nebo je to jejich totem.

A také mnoho pitomců maskovaných za vlky, kteří hráli příliš mnoho D’n’D nebo sledovali teenagerský film pro dívky jako „Twilight“.

Nemáš ponětí, kolik dostávám emailů, a tam stojí: „Ahoj, jsem vlkodlak“ … Wtf??? Je to tak nepříjemné.

Pochop, není nic špatného na uctívání vlka, výběru jeho totemu a oddání se vlčímu božství.

S mým projektem bych si přála, aby se mnohem více lidí cítilo jako doma, objevovalo z nich vyjící část a učilo se kráse kouzla vlka. Výběrem.

Ale jak jsem řekla, musíme se navzájem poznat a být si k sobě upřímní, pokud se chceme vyvinout: odlišit realitu od toho, co bychom si přáli být.

 

10) How do you use your wolf soul with rituals? / Jak pracuješ s vlčí duší při rituálech?

EN: I use my wolf soul to connect more easily with the gods I want to work with. I bring out my soul also with the proper aesthetics and ceremony, using skins and bones to become a wolf myself, how shall I put? „As above so below“!

CZ: Používám svou vlčí duši pro snadnější spojení s bohy, se kterými chci pracovat. Probudím svou duši také se správnou estetikou a obřadem, používám kůže a kosti, abych se stala vlkem, jak to můžu udělat? „Jak nahoře, tak i dole“!

 

 

11) What is life with a wolf soul? / Jaký je život s vlčí duší?

EN: It is always having a thousand perceptions, feeling nostalgic for ancient times, seeking refuge in uncontaminated spaces. It is accept the medicine of the wolf, the teachings of its totem and its responsibilities. It is take care of the wolfpack without forgetting your independence.

CZ: Vždycky mám tisíce vjemů, pocity nostalgie ohledně starověku a hledám útočiště v nekontaminovaných prostorech. Je to lékem pro vlka, učení o jeho totemu a jeho odpovědnosti. Postará se o vlčí smečku, aniž byste zapomněli na vaši nezávislost.

 

12) Do you know some books about wolf soul? / Znáš nějaké knihy o vlčí duši?

EN: I have a library full of texts about wolves, but no one who talks about the wolf related to ritualism and esoterism. This is why I am writing one myself, which talks about my twenty-year experiences and studies. I hope to one day finish it and publish it.

CZ: Mám knihovnu plnou textů o vlcích, ale nikdo nepíše o souvislosti vlků s rituály a esoterikou. Proto jsem se rozhodla něco napsat. Je to založeno na mých dvacetiletých zkušenostech a studiích. Doufám, že to jednoho dne dokončím a zveřejním.

 

Support Fera / Podpoř Feru:

Instagram: @fera_wolfwitch

Ko-fi: Fera Vitnir·Lupus Divine

POSLECHNĚTE SI NÁŠ MAGICKÝ PODCAST VOX GNOSIS