Osvěta magie a čarodějnictví v moderní době

Krátká srovnávací studie malých pentagramových rituálů

Článek napsal fr. Nemtej a děkuji moc za jeho poskytnutí.

1) Úvod

Tato krátká studie vznikla na podkladě tří dostupných verzí malého pentagramového rituálu, které lze přiřadit k tradici vycházející z Hermetického řádu Zlatého úsvitu. Voleny byly na základě časového klíče, tedy nejstarší, mladší a nejmladší verze. Jako prameny jsou užity pasáže z knih od Regardieho (1937, nejstarší zdrojový text), manželů Cicerových (2002, mladší verze) a Veselého (2008, nejmladší použitý text). Přihlédnuto je ovšem i internetovým zdrojům na Wikipedii. Autor si je vědom existence dalších typů a mutací malého pentagramového rituálu, který každý případný zájemce nalezne ve virtuálním prostoru internetu poměrně snadno, ovšem ty v této krátké studii nejsou zahrnuty. Důvodem je nemožnost dohledání původu informací a omezený rozsah této studie.

Cicerovi jsou součástí nástupnického řádku Zlatého úsvitu, stejně jako Regardie, tudíž jejich návaznost na tradici je dohledatelná. Veselý neuvádí zdroj, nicméně autor při sledování Youtube nalezl podobnost mezi rituálem uvedeným ve Veselého Magii a rituálem prováděným členy O.T.A., neboli Ordo Telmpli Astartes.

Carroll Poke Runyon, neboli fráter Thabion, velmistr O.T.A. byl členem několika lóží jenž se na Zlatý úsvit odkazují. Autor proto věří v legitimitu Veselého Magie jako zdroje pro určitou tradice jejímž původcem je Hermetický řád Zlatého úsvitu. Studie se zabývá pouze malým pentagramovým rituálem, a to pro první stupeň 1 (Neophyte) v řádu Zlatého úsvitu. Rozbor většího pentagramového rituálu by byl nad rámec této práce.

Předložená stať je postavena na Regardieho dokumentu z roku 1937 s přihlédnutím k materiálům z roku 2002. Samotný překlad rituálu byl upraven do čtivější podoby a rozšířen o poznámky, které se v původním znění vyskytují na jiných místech knih. Zbylé studované verze nejsou uvedeny, pouze jsou zmiňovány rozdíly v kontextu s Regardiho podáním.  V závěru následuje ukázka grafického zpracování podob archandělů v podání S.T. Cicerové. Samozřejmě autor v článku neopomenul přidat i vlastní komentář.

V rituálu se invokují mnohá Boží a archandělská jména. Autor není přesvědčen o 3 možnosti spojení přímo s těmito entitami bez skutečného zasvěcení do proudu Zlatého úsvitu. Dokonce sám Regardie před používáním rituálů obsažených ve své knize, bez předchozí iniciace, varuje. Nicméně tentýž autor uvádí v pasážích o využití pentagramového rituálu: „Může být použit jako nácvik koncentrace.” V praxi se přidržíme Regardieho návrhu a použijeme pentagramový rituál pro rozvoj imaginace, vůle a koncentrace, což už samo o sobě je prospěšné pro magickou praxi. Část rituálu zvaná Kabalistický kříž je využitelná i samostatně při úvodu do meditačních prací.

Regardie předepisuje provádět pentagramový rituál dvakrát denně, ráno invokační (invoking), večer vymítací (banishing). Veselý uvádí pouze, aby mág tímto cvičením posiloval svoji “kondici” ráno a večer, ovšem neříká, kdy, který použít.  Pentagramový rituál ve všech výše zmíněných pramenných textech obsahuje čtyři základní části:

 

a.) Kabalistický kříž

b.) Vepsání pentagramů

c.) Invokace archandělů

d.) Kabalistický kříž

 

Skutečný původ rituálu je nejasný a ztrácí se v řádové legendě o nalezení šifrovaného rukopisu A. F. A. Woodfordem a jeho rozluštění W.W. Westcottem. Ať už je jeho tvůrcem kdokoli z tehdejších zakladatelů Zlatého úsvitu, čerpal převážně z díla Eliphase Leviho a z židovských modliteb. Vlivem rozpadu Zlatého úsvitu v několik nástupnických frakcí a zprofanováním rituálu Regardiem máme dnes přístup k mnoha typům mutacím původního rituálu. Jejich funkčnost však autor ponechává na čtenářově vlastní praxi a bádání.

2) Pentagramový rituál

 

Kabalistický kříž

Kabalistický kříž je, jak si budeme moci povšimnout, upravenou částí doxologie křesťanské 5 modlitby Otčenáš. Po promítnutí na kabalistický strom života, odkazuje k sefirám Keter (Koruna), Malchut (Království), Gevura (Moc, popřípadě Síla) a Chesed (Milost). V korespondenci s aspirantovou psychikou v rámci koncentračního modelu rituálu zobrazuje spojnice mezi Keter a Malchut zpřítomnění a zklidnění mysli, linie od sefiry Gevura k sefiře Chesed akty soustředění a zaměření vůle k realizaci rituálu. Sepjaté ruce deklarují uvedení sama sebe do meditačního stavu, a to díky vzájemnému propojení předchozích stavů mysli. Na konci závěrečného Kabalistického kříže adept zaměřuje své duševno na návrat k běžným myšlenkám.

V Regardieho podání druhé části přepracované doxologie křesťanské modlitby Otčenáš je chyba v hebrejském označení sefiry. V hebrejské abecedě, pokud druhá litera (tedy bet) obsahuje dageš je čtena jako “b”, bez dageš jako “v”, tím vzniká zmatek v četbě, neb výraz גבורה lze číst jako “gevura”, nebo “gebura”. Ovšem správné čtení je “gevura”.

V podání manželů Cicerových se kabalistický kříž liší od Regarieho popisu v počáteční představě zářivě bílého světla, které se dotýká temene hlavy. Teprve z něj adept stahuje paprsek do svého těla a dále vytváří v představách světelný kříž. Při přechodu z jedné části těla na jinou si aspirant představí v místě dotyku světelný bod.

Kromě dýky uvádějí Cicerovi také použití hole dvojí moci. Kterou popisují jako asi 50 cm dlouhou hůl, kde jedna polovina je natřena na černo a druhá na bílo. Černá část slouží k vepisování vymítacích pentagramů, bílá k vepsání invokačních pentagramů.

Před samotným započetím pentagramového rituálu doporučuje Veselý vyznačit nebo vizualizovat kruh. Slovo “ata” je zde překládáno jako “tvoje je”, což bude patrně tisková chyba. Při slovech “le-olam, amen!” uvádí Veselý představu růže ve stylizované přirozené podobě v místě průsečíku paprsků kříže.

Samotné provedení kabalistického kříže probíhá následovně:

Vezměte ocelovou dýku do pravé ruky, popřípadě užijte jen samotné pravé paže. Postavte se tváří k východu. Postupně si při vyslovování slov představte, jak se uvnitř vašeho těla formuje světelný kříž, od hlavy až po paty, zprava doleva.

Dotkněte se čela a řekněte:

“Ata…”

Dotkněte se prsou a vyslovte:

“…Malchut…”

 Dotkněte se pravého ramene a řekněte:

“…ve-Gevura…”

Dotkněte se levého ramene a vyslovte:

“…ve-Gedula…”

Sepněte ruce před sebou, dýku mezi prsty a proneste:

“le-olam”

Důrazně vyslovte:

“amen!”

Vepsání pentagramů

Pentagram je odkazem k dokonalému člověku, jenž v sobě pojímá pozitivní kvality lidské mysli a činů.

Při zasvěcení obdrží Neophyte znalost správného zpěvavého přednesu jednotlivých jmen, ať už Božích nebo archandělů. Veselý ani Cicerovi neuvádí, kde má čtenář příslušné správné intonace najít. Dnes se s nimi vlivem moderních technologií může případný zájemce seznámit na Youtube.

Při intonaci božích jmen mějte pocit, že celé vaše tělo pulzuje daným zvukem a vysílá vibrační vlnu směřující do odpovídající čtvrti pomyslného kruhu z ohně, který kreslíte dýkou, rukou nebo jinou pomůckou. Taktéž čáry tvořící pentagramy si vizualizujte do podoby plamenných linií.

V originálním dokumentu je sice intonován směrem k východu tetragrammaton, nebo-li čtyřpísmenné jméno Boží, nicméně židovská tradice si žádá nevyslovovat Boží jméno a proto uvádím jednu z možných variant a to HA-ŠEM, v překladu “to jméno”. Obecně se Boží jméno čte jako ADONAJ, nicméně toto označení Boha už rituál obsahuje. Tradicionalisté z řad okultistů budou namítat důležitostí čtyřpísmenného jména a jeho hláskováním názvy hebrejských liter, ovšem jak je uvedeno v úvodu této krátké studie je tento rituál použit čistě jako koncentrační cvičení.

Boží jméno intonované k západu je zkomoleno na EHEIEH. Bylo proto opraveno na správný tvar EHJE.

Cicerovi naproti původnímu Regardiho rituálu z roku 1937 zmiňují poklesnutí paží po každé invokaci Božího jména. Uvádějí také možnost výběru, která se týká barev a podoby linií zakreslovaných pentagramů. V prvním případě jej popisují jako modré plameny, v druhém jako zářivě bílé světlo. Jméno Boží je zatíženo prakticky stejnou chybou jako originál z roku 1937, čili EHJE je zde vysloveno jako EHEJE.

Veselý píše v úvodu k části zakreslení pentagramů, kromě již zmíněných možností také použití tzv. žehnacího gesta, které spočívá v nataženém prostředníčku a ukazováčku, pokrčení prsteníčku a malíčku, tak aby se dotýkali palce. Vyzdvihuje dlouhé linie při kreslení samotných pentagramů od čela až po stehna. Dále navrhuje propojit zakreslení s dýcháním, nádech při pohybu nahoru, výdech při pohybu dolů a zadržení dechu při vodorovném pohybu. Takovéto dechové cvičení je jistě vhodným podkreslením koncentračního charakteru pentagramového rituálu.

Po zakreslení pentagramu Veselý navrhuje aspirantovi nádech a přiložení ruky ke hrudi a až teprve potom ukázání do střed pentagramu a intonaci příslušného Božího jména. Otáčení ke světovým stranám probíhá jako u Regardieho s nataženou paží. Co se týče Božího jména pronášeného k západu je zde obdobná chyba jako u Regardieho a Cicerových. Veselý nakonec klade důraz na dobrou vizualizaci pentagramů a správnou intonaci Božích jmen.  Vepsání pentagramů probíhá následovně:

Směrem na východ nakreslete do vzduchu invokační pentagram, zamiřte špičkou dýky do centra pentagramu, intonujte Boží jméno Jod – He – Vav – He. Představte si, jak se Váš hlas nese na východ.

Držte dýku před sebou, otočte se směrem k jihu, nakreslete do vzduchu invokační pentagram, zamiřte špičkou dýky do centra pentagramu, intonujte Boží jméno ADONAJ.

S napřaženou dýkou se otočte směrem k západu, zakreslete invokační pentagram, dýku zabodněte do jeho středu, intonujte jméno EHJE.

S dýkou před sebou se otočte k severu, nakreslete invokační pentagram, do středu zabodněte špičku dýky a intonujte jméno AGLA.

Dokončete dýkou kruh tím, že zamíříte špičkou dýky do středu prvního pentagramu na východě.

 

Invokace archandělů

Současně s pronášeným textem invokace si operátor vizualizuje formy archandělů. Jméno posledního archanděla země je v originálním textu zkomolené na “Auriel”, nicméně hebrejsky je správný tvar “Uriel”. Podoby archandělů vzduchu, ohně, vody a země vizualizované na k nim přiřazeným světovým stranám se v nejstarším zdrojovém textu z roku 1937 nevyskytují, a i stejná publikace z roku 2002 v této otázce mlčí. Neophyte mohl obdržet podoby až po zasvěcení. V úvahu připadá i možnost úplné absence těchto představ. Ve zbylých textech jsou však tyto podoby uvedeny.

Cicerovi v případě archanděla Rafaela uvádějí: “Představte si před sebou obraz velkého archanděla vzduchu vystupujícího z oblaků ve splývavém žlutofialovém rouchu, nesoucího hůl s caduceem.” Zde je možná chyba překladu, nebo výchozího textu, neb caduceus je přímo hůl obtočená dvěma hady. Popis archanděla Gabriela: ” …archanděl vystupuje z moře, podoben bohyni Venuši, oblečený v modrooranžovém rouchu a s pohárem v ruce.” U archanděla Michaela čteme: ”…vizte další postavu, tentokráte v planoucím rudozeleném rouchu nesoucí meč.” Archanděl Uriel: “…vystupuje z vegetace země, oblečen v rouchu barvy citrónové, olivové, červenohnědé a černé, jenž drží klasy zralé pšenice.”

Veselého popis se od Cicerových jen lehce odlišuje, archandělé stojí na místě a nevystupují ze svých živlů.  Vizáž je zde doplněna o zpřesňující charakteristiku barvy rób archandělů.  U archanděla Rafaela zmiňuje žluté roucho s fialovými odlesky vlající ve větru, 9 také nástroj držený archandělem je jen hůl bez dvou propletených hadů. Gabriel má na sobě zářivě modré roucho s oranžovými odlesky. Michael je oblečen v červené roucho se zelenými odlesky v ruce třímá ohnivý meč. Uriel má naproti charakteristice uvedené výše prázdné ruce a stojí na pantaklu.

Z deklarace uvedené na konci invokace lze usoudit, že aspirant si nemusel v mysli udržovat podobu všech pentagramů a archandělů. V Regarieho verzi je totiž zmíněn pouze jen jeden pentagram a to ten, který se na nachází na východě před operatérem.

Autor studie v imaginaci pentagramu před a hexagramu za aspirantem spatřuje cestu za univerzálním lidstvím obsaženém v symbolu pentagramu, a to za podpory rozumu, který jako Slunce v podobě hexagramu tuto cestu osvětluje.

Český překlad knihy manželů Cicerových obsahuje: “…kolem mne plane pentagram…”. Pomineme-li chybu v tisku nebo v překladu, kterou vlivem absence originálního textu nezle vyloučit, lze si představit pentagram na zemi, ať už vně nebo uvnitř kruhu, jehož jeden cíp ukazuje k východu. Zbytek věty: “…a na sloupu září šesticípá hvězda.”, je poměrně neurčitý, lze si jen domýšlet, který ze sloupů mají autoři namysli. Snad se může jednat o odkaz na některý ze sloupů, které se využívají při rituálech Stelly Matutiny, okultního řádu, kterého jsou Cicerovi součástí.

Veselého text umisťuje planoucí pentagramy do čtyř světových stran a hexagram nechá zářit nad adeptovou hlavou.  Stůjte s rozpřaženýma rukama do podoby kříže a proneste:

“Přede mnou RAFAEL,

za mnou GABRIEL,

po mé pravici MICHAEL,

po mé levici URIEL.

“Přede mnou plane pentagram. Za mnou září šesticípá hvězda.”

Kabalistický kříž

 

3) Závěr

Autor studie vybral tři formy pentagramového rituálu. U všech se snažil objasnit jejich původ, který spatřuje v tradici západního okultismu zastupované Zlatým úsvitem. Samotný původ rituálu je však již ztracen v konspiraci okolo šifrovaného rukopisu, na jehož základě Zlatý úsvit vznikl. Samotná stať pak porovnala studované verze pentagramového rituálu. V textech samotných se vyskytuje několik nesrovnalostí, které se snaží předkládaná práce objasnit. Na konci je studie opatřena černobílou přílohou ukázek díla S.T. Cicerové.

Zaujal vás jeho článek? Zde je s ním rozhovor, kde představuje svou Lóži u Červeného Lva!

4) Použité zdroje

[1] A Brief Biography of Frater Thabion. [online]. 2005. [cit. 2016-08-09]. URL: http://maelstrompress.info/TOA/Magister.php [2] B`sheim Hashem. Zemirot Database [online]. [cit. 2016-08-11]. URL: http://www.zemirotdatabase.org/view_song.php?id=18 [3] Caduces. Wikipedia [online]. 2016-08-18. [cit. 2016-08-21]. URL: https://en.wikipedia.org/wiki/Caduceus [4] CICERO CH., CICEROVÁ, S.T. Zasvěcení do praktické magie I – Neofyt. Praha: Ivo Železný, 2002. ISBN 80-240-1749-0. [5] GRANT K. Aleister Crowley a skrytý bůh. Praha: Vodnář, 2016. ISBN 978-80-7439-109-5. [6] Chamiša chumšej Tora – Pěti knih Mojžíšových – přeložil SIDON K. E., Praha: Sefer, 2012. ISBN 978-80-85924-67-1.  [7] Doxologie. Wikipedia [online]. 2014-04-22. [cit. 2016-08-05]. URL: https://cs.wikipedia.org/wiki/Doxologie [8] Lesser banishing ritual of the pentagram. Wikipedia [online]. 2016-04-05. [cit. 2016-08-07]. URL:https://en.wikipedia.org/wiki/Lesser_banishing_ritual_of_the_pentagram [9] Otčenáš. Wikipedia [online]. 2016-06-15. [cit. 2016-08-05]. URL: https://cs.wikipedia.org/wiki/Ot%C4%8Den%C3%A1%C5%A1 [10] REGARDIE I. The Golden Dawn – Volume I. Chicago: The Aries Press, 1937. [11] REGARDIE I, a kol. The Golden Dawn. St. Paul: Llewellyn publications, 2002. ISBN: 978-0-87542-663-1. [12] VESELÝ J. Magie. Praha: Vodnář, 2008. ISBN 978-8086226-89-7. [13] WEINGREEN J. Učebnice biblické hebrejštiny. Praha: Karolinum, 2008. ISBN 978-80-246-0623-1.

POSLECHNĚTE SI NÁŠ MAGICKÝ PODCAST VOX GNOSIS